Algemene Voorwaarden

THE COMFY COMPANY BV is een onderneming met verschillende diensten en producten. Ze zal hier hierna beschreven worden als ‘The Comfy Company’, ‘het bedrijf’ of ‘de ondernemer’. 

Klanten zullen verderop worden beschreven als ‘de klant’, ‘de consument’, of ‘de opdrachtgever’.

Deze voorwaarden zijn bedoeld om algemene bepalingen te formuleren voor de verkoop van producten vanuit de enige fysieke locatie en op afstand, evenals voor opdrachten tot dienstverlening, al dan niet op afstand. 

 

De voorwaarden zijn als volgt opgebouwd:

Deel 1: het algemene deel (art. 1 t/m 11)

Deel 2: verkoop van producten online en offline (art. 12 t/m 16)

Deel 3: opdracht tot service, onderhoud, montage: dienstverlening (art. 17 t/m 23) 

 

Deel 1: Algemeen

1.Algemene bepalingen

1.1 Toepasselijkheid - Een beroep op deze voorwaarden komt tevens toe aan de nevenvestigingen en/of dochterondernemingen van The Comfy Company, op hun resp. haar directie, medewerkers, oud-medewerkers en door The Comfy Company o.a. ingeschakelde derden, in de rechtsverhouding tegenover een klant. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden online te consulteren zijn, zowel in het algemene gedeelte van de website als in het proces van de online aankoop of bestelling. Dit op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.2 Toepasselijk recht - Op alle overeenkomsten en geschillen is Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend een Belgische rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

1.3 Geen precedentwerking - In geval The Comfy Company eenmalig of herhaaldelijk afwijkt van datgene wat in de navolgende artikels wordt afgesproken, schept dat geen precedentwerking waar in volgende gevallen een recht aan kan worden ontleend. 

1.4  Exclusieve werking bedrijfseigenvoorwaarden - De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Aanvaarding van de algemene voorwaarden - Heeft de klant eenmaal de algemene voorwaarden aanvaard, gelden ze ook voor daarop volgende overeenkomsten ook al worden ze niet telkens opnieuw ter hand gesteld.

1.6 Domiciliekeuze - De klant is gehouden om gedurende de periode dat de overeenkomst tussen partijen niet is voltooid, waarbij onder niet-voltooïng in ieder geval uitdrukkelijk wordt verstaan het niet hebben betaald van o.a. alle facturen, eventuele adreswijzigingen schriftelijk in voorkomend geval per email door te geven aan The Comfy Company. Laat de klant dit na, mag The Comfy company het laatst gekende adres van de klant beschouwen als het geldende adres.

 

2.Prijzen en aanbiedingen

2.1 De verkoopprijs staat vermeld in euro's inclusief btw maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en exclusief eventuele verzend- of bezorgkosten, tenzij expliciet anders vermeld.

2.2 Van prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan de consument geen nakoming eisen. Dit in het bijzonder voor de prijzen die gelijk werden gesteld aan nul Euro, dit om de geïnteresseerden uit te nodigen contact op te nemen en een offerte op maat te laten aanvragen. Indien deze producten in de winkelkar zouden worden gezet en afgerekend worden, is deze transactie van rechtswege ongeldig.

2.3 Op verzoek kan de klant gebruik maken van de leveringsdienst van The Comfy Company of een van haar onderaannemers of leveranciers. Eventuele bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en zijn voor rekening van de klant. Een nadere regeling van de bezorgservice wordt gegeven in artikel 24 en verder.

2.4 Prijsverhogingen worden aan zakelijke Klanten doorgerekend.

2.5 Een eventueel herroepingsrecht is uitgesloten in geval van misbruik, waarvan sprake is als een product binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst in prijs wordt verlaagd door The Comfy Company en de Klant de overeenkomst wenst te herroepen om vervolgens hetzelfde product alsnog te kopen, tegen de verlaagde prijs, zoals bepaald in art. 15 sub d dezes.

2.6 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts ter aanduiding verstrekt zonder dat de te leveren zaak daar specifiek aan moet beantwoorden. Alle monsters worden slechts ter indicatie verstrekt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.7 Aanbiedingen, kortingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2.8 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs exclusief belastingen.
 • De eventuele kosten van aflevering.
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.
 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.
 • De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
 • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

2.9 Prijzen die door consumenten worden gemanipuleerd op basis van zwakheden in software of verkoopssysteem worden tevens niet uitgevoerd. Indien de ernst van de manipulatie grensoverschrijdend is, en het de schijn heeft van een hack of andere vormen van computervredebreuk, dan zal dit worden gezien als een misdrijf en zal tevens aangifte tegen de consument gedaan worden.

2.10 BTW-tarief - verlaagd percentage van 6% bij renovaties indien gekozen wordt voor installatie door The Comfy Company

Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar (*) voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.
Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 % van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

 

3.Eigendomsrecht en risico-overdracht

3.1 The Comfy Company blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens The Comfy Company, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd zou worden bovenop de hoofdsom.

3.2 Overdracht van goederen, bezwaring door bijv. het in pand geven door de klant is niet toegestaan zolang integrale betaling niet is voltooid.

3.3 Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen van The Comfy Company, die zich in de macht van de consument of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij de Klant. Dit is slechts anders wanneer e.e.a. aan de schuld van de ondernemer is te wijten. Het risico gaat in ieder geval over met de aflevering.

3.4 De consument verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren.

3.5 Voor het geval The Comfy Company zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de ondernemer en door de ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

3.6 Als The Comfy Company geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Klant verplicht de nieuw gevormde zaken aan de ondernemer te verschaffen.

3.7 Laat de klant de ondernemer c.a. niet toe om zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, is hij een boete verschuldigd van € 500,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat de klant niet voldoet aan de verplichting.

 

4.De overeenkomst

4.1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.4. Het bedrijf kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien het bedrijf op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 2 lid 8 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
4.6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

5.Conformiteit en garantie

5.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
5.2. De garantie met betrekking tot de door het bedrijf geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.
5.3. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht mits airconditioning en warmtepomp systemen - waar wettelijk vereist - door een F-gassen gecertificeerd koeltechnicus of bedrijf inbedrijf wordt gesteld, de consument dient de bewijzen hiervoor aan te leveren bij de claim van garantie. Ook dient de installatie van het systeem op deugdelijke wijze aangesloten te zijn - dit geldt voor alle types producten die aangeboden worden.

5.4. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

5.5. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk.
5.6. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke klacht uit en laat garanties en andere waarborgen vervallen.
5.7. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

5.8. Indien door de fabrikant van de geleverde goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan het bedrijf, dan zal deze garantie ook gelden voor de consument die het product heeft gekocht.

5.9. Garantievoorwaarden kunnen per product en fabrikant verschillen de garantievoorwaarden gesteld door de fabrikant zijn leidend. 

5.10 De klant kan alleen garantie claimen bij The Comfy Company in België wanneer het product is aangekocht bij een vestiging van de ondernemer of op de website van de ondernemer. Is het product verkregen van een derde, zoals een ander bedrijf of een particulier - in geval van bijvoorbeeld een tweedehands aankoop- , verleent The Comfy Company geen garantie. Gevolgschade dient de Klant dan op de verkoper te verhalen.

5.11 De garantieverplichting houdt in dat als een product of dienst –onverminderd het navolgende- gebrekkig is, The Comfy Company kosteloos zorgt voor herstel of vervanging binnen een redelijke termijn en op de voor The Comfy Company minst bezwaarlijke wijze.

5.12 Op demo of outlet producten verleent The Comfy Company geen garantie. Dit wordt reeds verdisconteerd in de lagere prijs van het product.

5.13 De garantietermijn op producten vangt aan op het moment van aflevering en bedraagt maximaal 2 jaar, tenzij expliciet anders wordt vermeld. Daarna is de garantie van The Comfy Company onder alle omstandigheden vervallen. Klaagt een klant binnen die garantietermijn, geldt naast het hierna bepaalde onverminderd de bepalingen terzake van inspectie, klachttermijn, retournering en omruiling (artikelen 12 t/m 14 dezes). Kocht de klant het product via de webshop, komt hem het herroepingsrecht toe, met in achtneming van artikelen 15en verder.

5.14 De garantietermijn op montage en installatie wordt bepaald door de oplevering van de dienst, conform de bepalingen van artikel 25: de oplevering van het werk.

5.15 The Comfy Company mag garantieverplichtingen opschorten als de klant niet heeft voldaan aan zijn betaalverplichtingen.

5.16 Als een product of dienst gebreken vertoont, komt de klant geen aanspraken jegens The Comfy Company toe bij een gebrek als gevolg van eigen handelen of nalaten. Daarvan is naast de in artikel 6.10 genoemde gevallen in ieder geval sprake van

a. bij ondeskundige gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en wanneer consumentenelektronica voor professionele doeleinden is gebruikt en/of gebreken zijn ontstaan door demontage oftewel technische wijzigingen oftewel aanpassingen in de parameters;

b. door illegale of onjuiste installatie van software;

c. bij herstelpogingen door derden of een door The Comfy Company niet erkend servicecentrum;

d. in geval van een verwijderd of gewijzigd type- of serienummer van het product;

e. bij het zelf installeren van het product waarbij de waardes van de instellingen kunnen afwijken van hetgeen door The Comfy Company wordt voorgeschreven;

f. bij onvoldoende onderhoud, waarvan in ieder geval sprake is als niet eenmaal in het voorafgaande jaar het product door The Comfy Company een onderhoudsbeurt heeft gehad, de klant het product niet tijdig zelf heeft gereinigd én de klant de voorschriften niet heeft nageleefd zoals verwoord in de meegeleverde handleiding van het product. 

g. als vochtige of ongeschikte pelletkorrels zijn gebruikt (witte korrels worden geadviseerd);

h. als het product is blootgesteld aan de weersinvloeden, aan buitengewone vocht- of temperatuursomstandigheden en gebruik waarvoor het product niet bestemd is.

5.17 De ignitor/gloeispiraal zijn uitgesloten van garantie, aangezien deze een bepaald aantal uren/strats mee gaan. Breuk in het glas of het keramiek van de pellethaard, is eveneens uitgesloten van garantie.

 

6.Vrijwaring en aansprakelijkheid

6.1 Indien de klant meent dat hij schade heeft aan het gekochte product, gelden allereerst de algemene garantiebepalingen van artikel 5, en ook de bepalingen terzake van inspectie, klachttermijn, retournering en omruiling (artikelen 12 t/m 14 dezes). Kocht de klant het product via de webshop, komt hem het herroepingsrecht toe, met in achtneming van artikelen 15 en verder.

6.2 Indien de klant meent dat hij schade heeft die verband houden met door The Comfy Company verrichte werkzaamheden, gelden allereerst de algemene garantiebepalingen van artikel 5, en ook de bepalingen van artikel 25: de oplevering van het werk.

6.3 Indien de klant schade claimt en meent dat The Comfy Company is tekort geschoten in zijn verplichtingen, is de klant verplicht The Comfy Company eerst in de gelegenheid te stellen binnen een redelijke termijn alsnog aan de verplichtingen te voldoen wil The Comfy Company in verzuim raken. Blijft zo’n ingebrekestelling uit of laat de klant The Comfy Company niet alsnog nakomen, treedt schuldeisersverzuim op en staat dat in de weg aan het verzuim van The Comfy Company. The Comfy Company is dan niet aansprakelijk voor schade dienaangaande.

6.4 The Comfy Company is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade en immateriële schade.

6.5 Letsel- of overlijdensschade is uitgesloten van aansprakelijkheid.

6.6 The Comfy Company is nooit verdergaand aansprakelijk dan het factuurbedrag (exclusief btw) van het product of dienst dat met de schade in verband kan worden gebracht, althans tot dat bedrag dat onder de dekking van The Comfy Company’s verzekering wordt uitgekeerd, verminderd met het bedrag van het eigen risico van The Comfy Company ad € 500,-. Dat bedrag is dus nimmer te verhalen op The Comfy Company.

6.7 Indien meerdere schadeclaims verband houden met één overeenkomst tussen partijen, worden zij gezien als één schadegeval, aldus dat de totaal te vergoeden schade niet meer kan bedragen dan hetgeen in vorig artikellid is bepaald.

6.8 De totaal te vergoeden schade is in alle gevallen en onder alle omstandigheden immer gemaximeerd tot een all-in bedrag van € 1.000,-.

6.9 Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet binnen redelijke termijn na ontdekking, is gemeld. Het vervalt in ieder geval een jaar nadat het betreffende product is geleverd of de dienst is verricht.

6.10 The Comfy Company is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat in de navolgende gevallen:

a. bij vervoer van producten door de klant zelf;

b. als gevolg van niet normaal gebruik en verstaat dit als schade ontstaan door onheil van buitenaf;

c. als de klant tegen het advies van The Comfy Company in aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden;

d. als The Comfy Company zonder dat daar een vergoeding voor is afgesproken ter plaatse wordt opgedragen het product op de juiste plek te zetten en er daarbij aan de vloer, wand of interieur enige beschadiging optreedt;

e. als de klant niet heeft gezorgd voor een schone, droge en veilige aflever- of werkplek.

6.11 De voorgaande leden gelden op overeenkomstige wijze, indien The Comfy Company werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting als gevolg van artikel 5.11

6.12De klant is verplicht om The Comfy Company in het geval van schadeclaims in staat te stellen een onderzoek in te stellen en daarbij zo nodig externe deskundigen in te schakelen. De klant is verplicht om al het mogelijke te doen teneinde de schade zo beperkt mogelijk te houden.

6.13 The Comfy Company is steeds gerechtigd leveranciers en andere partijen die bij de schadeclaim betrokken zijn, in vrijwaring op te roepen en door klanten geleden schade op die leveranciers en andere partijen te verhalen.

6.14 Indien The Comfy Company bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelt, geschiedt dat voor rekening en risico van de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

 

7.Levering en uitvoering

7.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
7.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
7.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.7 Leveringen kunnen door verschillende transporteurs gedaan worden, waaronder bijvoorbeeld: DHL, UPS, DPD, PostNL, Bpost of zelfs de eigen bezorgdienst van The Comfy Company of haar toeleveranciers onafhankelijk van de keuze die de consument heeft gemaakt tijdens het bestelproces, kan er door de ondernemer toch een andere transporteur worden ingezet. Indien dit op dat moment logischer is om wat voor reden dan ook. De consument mag hier verder absoluut geen hinder van ondervinden de verwerkingssnelheid moet net zo snel of sneller zijn als de door de consument gekozen verzendmethode. Ook mogen de consument geen extra kosten berekend worden voor het veranderen van de transporteur, tenzij de consument een verkeerde bezorgmethode heeft opgegeven waarmee verzending van het gekochte product niet mogelijk is voor de aangegeven prijs.
7.8. Het bedrijf is niet aansprakelijk te stellen voor vertragingen die opgelopen zijn bij de logistieke partner.
7.9. De consument wordt ten alle tijden geïnformeerd over de status van zijn/haar bestelling en krijgt hierover berichten per mail, in de klantenzone van de website of per telefoon. In de meeste gevallen, maar niet altijd, wordt een track en trace code meegestuurd waarop het pakket te vervolgen is.
7.10. Producten kunnen worden opgehaald bij ons magazijn te Kareelerf 4 in 1800 Vilvoorde, België. Maar dit is alleen mogelijk op afspraak nadat u een bevestiging heeft gekregen dat uw bestelling klaar ligt om opgehaald te worden.
7.11. Het magazijn van The Comfy Company is geen winkel of showroom en u kunt het magazijn alleen op afspraak bezoeken.

 

8. Eisen aan de werkplek, opschorting en informatieplicht klant

8.1 De klant is verplicht The Comfy Company in de gelegenheid te stellen de overeenkomst uit te voeren. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat de klant 

a. aan The Comfy Company of de door The Comfy Company ingeschakelde derde toegang verleent tot het afleveradres, 

b. ervoor zorgt dat veilig, schoon en onder normale omstandigheden bezorgd en/of gewerkt kan worden, 

c. ervoor zorgt dat voldoende voorzieningen functionerend zijn zoals een goedgekeurde stroomvoorziening,

d. ervoor zorgt dat er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften,

e. alle relevante informatie aan The Comfy Company verschaft, zoals eigenschappen c.q. bijzonderheden die bestaan met betrekking tot het gebouw waar het product is beoogd, tot de nutsvoorzieningen van het gebouw, tot de bouwkundige aard en de staat waarin een en ander verkeert, en tot al hetgeen redelijkerwijs beïnvloed wordt door het beoogde product,

f. ervoor zorgt dat in de ruimte waar de Werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.

8.2Wordt aan het voorgaande niet voldaan, mag The Comfy Company de bezorging c.q. het werk staken. The Comfy Company hoeft niet eerder te hervatten dan zodra de klant alsnog aantoont de kunnen en zullen voldoen aan 8.1 dezes. De klant is onverkort de tot dan toe gemaakte kosten verschuldigd jegens The Comfy Company. De kosten van het hervatten van de bezorging c.q. het werk zijn voor rekening van de klant.

8.3Duurt de opschortingsperiode te lang, mag de overeenkomst worden ontbonden. De klant is onverkort de tot dan toe gemaakte kosten verschuldigd jegens The Comfy Company.

8.4Een gebrek in de prestatie zijdens The Comfy Company dat samenhangt met het onvolledig en/of onjuist informeren door de klant, kan The Comfy Company niet worden toegerekend. De klant vrijwaart The Comfy Company voor claims van derden die samenhangen met het gebrekkig informeren door de klant. 

8.5Derden inschakelen

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft The Comfy Company het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW –of de Belgische versies van deze artikelen, voorzoveel van toepassing- wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal The Comfy Company de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

8.6 The Comfy Company  is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke Overeenkomst met JustFire de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Klant te aanvaarden.

 

9.Duurtranscaties: duur, opzegging en verlenging

In principe worden bij The Comfy Company geen duurtransacties afgesloten. Onderhoud, reperaties en service aan door het bedrijf geleverde systemen gebeuren over het algemeen op het betaal-per-dienst principe, nl. Voorrijkosten, werkuren en wisselstukken (afhankelijk van het al dan niet onder garantie vallen van het systeem/de installatie).

Mochten er in de toekomst producten aangeboden worden die toch vallen onder de duurtranscaties dan zijn de volgende wettelijke bepalingen van toepassing:

9.1. Opzegging:

a. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

b. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

c. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

9.2. Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

9.3.Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

10.Betaling

10.1. Betalingen worden voltooid tijdens het bestelproces met de door ons aangeboden betaalmogelijkheden.

10.2. De ondernemer doet zijn best om alle gangbare betaalmogelijkheden aan te bieden, desondanks kan het aanbod in betaalmogelijkheden wisselen.

10.3. Betalingen verlopen via een beveiligde verbinding van een externe payment provider, zoals bijv. Mollie, Bancontact of Visa.

10.4. Alle gegevens die u opgeeft tijdens het betalen gebeuren in versleutelde omgeving.

10.5. In sommige gevallen en alleen op afspraak kan betaald worden met contant geld, via overschrijving of met een betaalterminal. Dit geldt enkel en alleen bij producten die worden opgehaald bij ons magazijn te Vilvoorde, of wanneer er meerwerk ter plekke wordt uitgevoerd waarvoor er nog geen offerte of factuur werd opgemaakt.

10.6 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan The Comfy Company te melden. 

10.7Indien tegen de factuur niet binnen 8 dagen schriftelijk en ondubbelzinnig is betwist, vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande.

10.8 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door The Comfy Company  is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd alle door de ondernemer gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

10.9 Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10%over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. The Comfy Company kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

10.10 Het staat de klant niet vrij enige vordering jegens The Comfy Company te verrekenen met zijn schuld aan The Comfy Company, noch mag hij zijn betalingsplicht opschorten.

10.11 The Comfy Company heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. The Comfy Company kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. The Comfy Company kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

11. Aansprakelijkheid online en i.h.k.v. installaties

11.1. Als de consument een externe partij opdracht geeft, kiest voor het zelf installeren of in gebruik nemen van producten en of systemen dan is geen geval de onderneming The Comfy Company, de ondernemer of andere bevoegde personen die handelen uit de naam van The Comfy Company aansprakelijk. De verantwoordelijkheid ligt in dit geval in zijn geheel bij de consument. Bij typische garantievallen kan de consument proberen bij de fabrikant aanspraak te maken op zijn fabrieksgarantie. De consument moet zich dan wel bewust zijn van de geldende garantievoorwaarden.

11.2. De onderneming The Comfy Company en de ondernemer verwerpen alle verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door de inhoud van websites waar u op terecht komt door het klikken op een link vanaf onze website. Mocht u ongepaste inhoud aantreffen dan kunt u zich wenden tot de beheerder van de desbetreffende website. Ook kunt u ons via ons contactformulier laten weten dat de inhoud waarnaar verwezen wordt is aangepast of verwijderd, uiteraard zullen wij dan situatie beoordelen en ongepaste en of schadelijke links aanpassen en of verwijderen.

11.3. De onderneming neemt zijn verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor schade ontstaan door onkundige of foutieve installaties van installateurs die werken met toestemming en uit de naam van de onderneming The Comfy Company. De aansprakelijkheid vervalt indien de installatie is gedaan door iemand anders dan The Comfy Company en indien The Comfy Company er als Gecertificeerd monteur alleen bij wordt gehaald voor het in bedrijf stellen van het systeem. De consument is zelf verantwoordelijk voor de vakkundige installatie van de aangekochte systemen.

11.4. Bij het niet correct aansluiten van split airco systemen kunnen externe defecten optreden en enkel de controle en ingebruikstelling door een erkend STEK en of F-gassen gecertificeerde persoon of bedrijf geeft de klant en of koper het recht tot het claimen van garantie.

11.5. De werknemers en of bedrijven die de teksten, afbeeldingen en documenten plaatsen op de website(s) van The Comfy Company werken met veel zorg, controlezin en kundigheid aan de juistheid van alle producten, materialen, teksten, afbeeldingen, specificaties en documenten op de website, toch kan het zijn dat er een fout wordt gemaakt. Mocht de consument een fout ontdekken en of twijfelen aan de beschrijving van het product of het artikel dan kunt u dit vermelden via ons contactformulier of email.

 

Deel 2 - Verkoop van producten online of offline

12.Uitsluiting herroepingsrecht 

12.1. Van herroeping uitgesloten zijn 

a. volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn,

b. producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten,

c. producten waarvan de verpakking is geopend en/of die in gebruik zijn genomen indien het gaat om airconditioners, waterfilters of andere producten die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggenomen,

d. overeenkomsten die worden herroepen met het enkele doel opnieuw te worden afgesloten op een latere datum tegen een lagere prijs.

 

13. Herroepingsrecht bij producten

13.1 De klant kan buiten de gevallen van artikel 12 een koop op afstand van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. The Comfy Company mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

13.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

  1. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. The Comfy Company mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren, 
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

Herroepingsrecht bij digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

13.3 De klant kan een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. The Comfy Company mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

13.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 

13.5 Indien The Comfy Company de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 

13.6 Indien The Comfy Company de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen. 

 

14. Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd 

14.1 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

14.2 De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 dezes.

 

15. Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan 

15.1 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan The Comfy Company. 

15.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan de hoofdvestiging van The Comfy Company te Kareelerf 4, gemeente Vilvoorde. Dit hoeft niet als The Comfy Company heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 

15.3 De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door The Comfy Company verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

15.4Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. 

15.5 De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

15.6 Volledigheidshalve verwijst The Comfy Company naar artikel 22 en verder, waar herroeping is geregeld van diensten, en waarin is bepaald dat die herroeping in bepaalde gevallen is uitgesloten. Dat laat het herroepingsrecht van een product onverlet. 

 

16. Verplichtingen van The Comfy Company bij herroeping 

16.1 The Comfy Company stuurt na ontvangst van een herroepingsmelding onverwijld een ontvangstbevestiging.

16.2 The Comfy Company vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door The Comfy Company in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij The Comfy Company aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

16.3 The Comfy Company gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant. 

 

Deel 4: Bezorging, montage, onderhoud: dienstverlening

De artikelen 17 t/m 19 zijn van toepassing op opdrachten tot dienstverlening via de webshop tot stand gekomen. Indien de opdracht niet via de webshop is gegeven, geldt het herroepingsrecht dus niet.

In rangorde gelden voor opdrachten aan The Comfy Company primair de artikelen 17 t/m 23, en voorzover ze niet voorzien gelden de algemene artikelen 1 t/m 11.

 

17.Herroepingsrecht bij diensten(via webwinkel tot stand gekomen)

17.1 De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

17.2 Deze bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

17.3 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan The Comfy Company.

17.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. 

 

18.Verplichtingen van The Comfy Company bij herroeping

18.1 The Comfy Company stuurt na ontvangst van een herroepingsmelding onverwijld een ontvangstbevestiging. 

18.2 The Comfy Company vergoedt alle betalingen van de klant betreffende het werk in kwestie, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt, op voorwaarde dat de dienst ongedaan gemaakt kan worden zonder waardeverlies, met in achtneming van artikel 19 dezes.

18.3 The Comfy Company gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant. 

 

19.Uitsluiting herroepingsrecht

19.1 Een opdracht tot dienstverlening die is voltooid kan wel worden herroepen, tenzij 

a. The Comfy Company de klant op het herroepingsrecht en het daar afstand van doen duidelijk heeft gewezen voor de klant opdracht gaf, en

b. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en 

c. de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de The Comfy Company de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

19.2 Indien de uitvoering van de dienst niet volledig is uitgevoerd en de overeenkomst wordt toch herroepen, is de klant gehouden de tot dan toe door The Comfy Company gemaakte kosten te vergoeden, waaronder de niet meer te hergebruiken materiaalkosten en de werkuren.

19.3 Volledigheidshalve verwijst The Comfy Company naar artikel 12 en verder, waar herroeping is geregeld van producten, en waarin is bepaald dat die herroeping in bepaalde gevallen is uitgesloten. Dat laat het herroepingsrecht van een dienst onverlet.

 

20.  Meerwerk 

20.1 Indien tijdens het uitvoeren van de opdracht blijkt dat The Comfy Company meer werk moet verrichten en/of meer materiaal moet gebruiken dan ingeschat, mag The Comfy Company de extra kosten aan de Klant doorberekenen, zoveel mogelijk in overleg.

20.2 Dat meerwerk valt niet onder het herroepingsrecht. Het ontstaat immers niet op afstand.

20.3 Eventueel door de The Comfy Company te verrichten meerwerk zal - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - een gezien de betreffende omstandigheden redelijke verlenging van de levertijd tot gevolg mogen hebben.

20.4 Bij overschrijding van de levertijd is The Comfy Company niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

 

21.Bezorging, installatie en onderhoud, meenemen oude producten

21.1 Aflevering geschiedt in beginsel af bedrijf van de The Comfy Company hoofdvestiging in Kareelerf, gemeente Vilvoorde.

21.2 Ook bij verkoop vanuit een winkel of magazijn kan de klant desgewenst gebruik maken van de bezorgservice van The Comfy Company. Voor bezorging van producten worden bezorgkosten door The Comfy Company in rekening gebracht aan de klant. De hoogte van deze bezorgkosten is onder meer afhankelijk van de afstand tussen de The Comfy Company Vestiging en het afleveradres, het gewicht en het aantal te leveren producten.

21.3 Onderhavige bepalingen gelden voorzover van toepassing ook voor het uitvoeren van een opdracht tot onderhoud, verlenen van garantiediensten en/of montage.

21.4 Overeenkomstig artikel 1.6 mag The Comfy Company uitgaan van de juistheid van de adresgegevens zoals bij JustFire bekend zodat op dat adres wordt afgeleverd. 

21.5 Aflevering ter plaatse vindt plaats door het product achter te laten zo dicht mogelijk bij de voordeur, voorzover deze toegankelijk is met The Comfy Company’s transportmiddel. Het product wordt niet naar binnen gebracht tenzij dat vooraf met zoveel woorden is afgesproken en uit de orderbevestiging c.q. factuur blijkt. Verwezen zij naar de bepalingen van artikel 3 terzake van de risico-overdracht: het is aan de klant ervoor te zorgen dat het product droog en veilig kan worden afgeleverd door The Comfy Company.

21.6 Als de klant ter plaatse opdracht geeft tot verdere handelingen, zoals naar binnen brengen, uitpakken en installatie, mag de bezorger dat weigeren. Als de bezorger de opdracht aanvaardt, geldt dat als meerwerk (artikel 20), onverminderd het hierna bepaalde onder artikel 21.7. Als de bezorger de opdracht aanvaardt zonder bijbetaling, zij verwezen naar artikel 6.10 terzake van de aansprakelijkheid.

21.7 Op juiste plek zetten: 

Als met zoveel woorden is afgesproken dat het product naar binnen wordt gebracht en op de juiste plek wordt gezet, en zulks blijkt uit de orderbevestiging en/of factuur, dan dient de klant ervoor te zorgen dat de toegang tot de woning groot genoeg is, en dat de bezorg- en werkplek voldoet aan de vereisten van artikel 8.1, zoals dat die schoon, droog en veilig is. Zonder uitdrukkelijk uit de bon blijkende afspraak geschiedt plaatsing enkel gelijkvloers. 

21.8 Als de klant ter plaatse opdracht geeft tot verdere handelingen, zoals het brengen naar een andere verdieping, mag de bezorger dat weigeren. Als de bezorger de opdracht aanvaardt, geldt dat als meerwerk (artikel 20). Als de bezorger de opdracht aanvaardt zonder bijbetaling, zij verwezen naar artikel 6.10 terzake van de aansprakelijkheid.

21.9 Installatie/ onderhoud: 

Als met zoveel woorden is afgesproken dat het product wordt geïnstalleerd of geconfigureerd of een onderhouds- of reinigingsbeurt ondergaat, en zulks blijkt uit de orderbevestiging en/of factuur, dan dient de klant ervoor te zorgen dat de bezorg- en werkplek voldoet aan de vereisten van artikel 8.1, zoals dat die schoon, droog en veilig is.

21.10 Bij de werkzaamheden kan overlast ontstaan, zoals het vrijkomen van stof of geluid. Dat is inherent aan het werk en leidt niet tot aansprakelijkheid voor schade. 

21.11 Wanneer de klant niet op de afgesproken datum en tijd van de afspraak aanwezig is op het bij The Comfy Company bekende adres, zullen de bezorg- resp. voorrijkosten hiervan worden berekend aan de klant. Indien de klant alsnog zijn producten wil laten leveren resp. de opdracht laten uitvoeren door The Comfy Company zullen er opnieuw bezorg- resp. voorrijkosten aan de klant in rekening worden gebracht.

21.12 Indien de producten door Klant al zijn betaald, zal The Comfy Company bij voormelde no-show van de klant, de zaken maximaal drie maanden in opslag houden, waarbij aan Klant redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, en staat het The Comfy Company vrij de overeenkomst te ontbinden.

21.13 Inspectie van het product door klant

The Comfy Company adviseert de klant om bij aflevering van de producten deze direct te controleren op juistheid, volledigheid en eventuele externe beschadigingen. Op deze wijze kan The Comfy Company in geval van een onvolledige of verkeerde levering, of in geval van beschadigingen aan de geleverde producten snel zorgdragen voor een aanvulling op of vervanging van de levering.

21.14 De artikelen 5 t/m 8 gelden onverkort, terzake van het recht te klagen over enig gebrek aan het product binnen bepaalde termijnen en onder bepaalde voorwaarden, de plicht mee te werken aan het onderzoek van The Comfy Company daartoe en The Comfy Company’s herstelpogingen.

21.15 Meenemen oude product

De bezorgservice van The Comfy Company biedt de klant de mogelijkheid om het oude product mee te nemen. Indien de klant dit wenst dient hij er zorg voor te dragen dat het oude product:

   1. Leeg, droog en schoon is (ontdaan van bijvoorbeeld ijs- en voedselresten).
   2. Geheel ontkoppeld is.
   3. Gereed staat voor transport.
   4. Indien het een in- of onderbouwproduct betreft, vooraf is uitgebouwd.

21.16 Richttijden

Voor zover de Klant en The Comfy Company in de overeenkomst termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht dan wel zaken dienen te worden geleverd, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van The Comfy Company opleveren en daarom de Klant niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant The Comfy Company daarom schriftelijk in gebreke te stellen. The Comfy Company dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

22. Oplevering van het werk

22.1 Vanaf de oplevering van het werk is het werk voor risico van de klant en is The Comfy Company niet meer aansprakelijk voor gebreken die de klant op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. 

22.2 Het werk is opgeleverd wanneer The Comfy Company aan de klant heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de klant het werk met zoveel woorden heeft aanvaard. 

22.3 Het werk wordt als stilzwijgend opgeleverd beschouwd: 

+ hetzij wanneer een redelijke termijn is verstreken nadat de klant van The Comfy Company de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de klant heeft nagelaten het werk te aanvaarden dan wel af te keuren; 

+ hetzij wanneer de klant de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

22.4 Het afkeuren van een werk dient schriftelijk of digitaal te geschieden bij service@thecomfycompany.be, onder concrete beschrijving van de klacht. Daarbij verwijst The Comfy Company m.m. naar artikel 5, 6, 7 en 11 dezes. 

 

23. Gebreken na de oplevering van het werk

23.1 Het kan gebeuren dat zich na oplevering imperfecties openbaren. Doorgaans is dat het gevolg van het zich zetten, uitharden, drogen of normaliseren van de situaties onder welke noemer dan ook. Dat brengt geen aansprakelijkheid met zich mee c.q. levert geen gebrek op in het werk van The Comfy Company. 

23.2 Indien binnen een redelijke termijn na oplevering desalniettemin een gebrek wordt gemeld in het werk van The Comfy Company, niet zijnde een imperfectie als beschreven in lid 1 en onder toepasselijkheid van artikel 5, moet de klant aan The Comfy Company de redelijke mogelijkheid bieden een en ander te onderzoeken. 

23.3 Als blijkt dat inderdaad sprake is van een gebrek in het werk, moet The Comfy Company de redelijke mogelijkheid krijgen het gebrek te verhelpen binnen een redelijke termijn. Deze plicht geldt niet als of voorzover het gebrek is ontstaan tengevolge van een onvolledige of onjuiste informatieverstrekking zijdens de klant, niet dagelijks en/of niet juist gebruik, oftewel als na oplevering aan het werk nog verrichtingen, afstellingen, bewerkingen c.a. zijn gedaan, oftewel indien het gebrek na 3 maanden na oplevering is gemeld. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om alsdan van The Comfy Company herstel of vervanging te vorderen c.q. vergoeding van schade.

23.4 Voormelde bepalingen worden gereguleerd door de garantiebepalingen van artikel 5 en artikel 6.2 en 6.3 aldus dat The Comfy Company soms niet gehouden is een gebrek te verhelpen.

23.5 Melding van een gebrek schort de betalingsverplichting niet op, noch staat het de klant dan vrij enig factuurbedrag te verminderen met de schade.

23.6 De klant moet de werkplek schoon aanbieden, waaronder ook het rookkanaal. Wanneer het rookkanaal niet schoon is, bestaan er ernstige risico’s aan het gebruik hiervan. Wanneer deze risico’s zich openbaren en deze zijn niet een gevolg van een gebrek in de geleverde zaken of van een gebrek in de verrichte Werkzaamheden, dan komen alle hiermee in verband staande schades voor rekening van de Klant.

23.7 Het recht om te klagen over een gebrekkige uitvoering vervalt in ieder geval een jaar nadat het werk in gebruik is genomen en/of is opgeleverd.